”Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.”
– G. Turniak

Czym jest mediacja?

Mediacja jest alternatywną wobec sądu, odformalizowaną metodą rozwiązywania konfliktów. Mediacja jest szansą na rozmowę, zrozumienie potrzeb drugiej strony i wypracowanie obopólnie korzystnego rozwiązania, przy pomocy bezstronnej i neutralnej osoby – mediatora.  Mediator nie rozstrzyga sporu, lecz wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i zgodnie z wolą stron pomaga w wypracowaniu porozumienia.

Do mediacji warto się przygotować. Przed rozpoczęciem posiedzenia mediacyjnego warto zapoznać się z informacjami na temat mediacji, zastanowić się nad rzeczywistymi oczekiwaniami i potrzebami (Co chcę wyjaśnić? Co jest dla mnie ważne? Czego tak naprawdę oczekuję? Czy chcę się porozumieć? etc.), rozważyć kilka możliwych scenariuszy i propozycji rozwiązania sporu oraz nastawić się na współpracę i gotowość do odejścia od początkowych żądań. Odpowiednie przygotowanie do mediacji znacznie przyspiesza postępowanie, obniża emocje, pozytywnie wpływa na efektywność i skuteczność mediacji.

mediacja - Obrazek przedstawia połączone puzle.

Jakie zasady obowiązują podczas mediacji?

DOBROWOLNOŚĆ – mediacja jest dobrowolna! To TY decydujesz czy chcesz skorzystać z mediacji i którego mediatora wybrać. Na każdym etapie możesz zrezygnować!

POUFNOŚĆ – uczestnicy są obowiązani zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedzieli się w związku z mediacją. Mediator nie może być świadkiem, chyba że obie strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem na propozycje lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.

NEUTRALNOŚĆ – mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu, nie jest związany z konfliktem i nie narzuca swoich rozwiązań.

BEZSTRONNOŚĆ – mediator nie reprezentuje żadnej ze stron. Mediator nie ocenia! Mediator nie szuka winnych! Mediator zarządza komunikacją i przebiegiem procesu mediacji z poszanowaniem równości stron.

Jakie sprawy można rozwiązać przez mediacje?

  • sprawy cywilne – np. o zapłatę, podział majątku, dział spadku, spory sąsiedzkie, spory przy realizacji umów, odszkodowania,
    czyt. więcej…
  • sprawy rodzinne – np. o alimenty, rozwód, kontakty z dziećmi, spory dotyczące władzy rodzicielskiej, uzgodnienie planu wychowawczego, czyt. więcej…
  • sprawy gospodarcze – w sprawach o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami, spory przy realizacji i negocjacjach umów handlowych, czyt. więcej…
  • sprawy pracownicze – w sprawach o zapłatę, odszkodowania, spory o warunki pracy lub płacy,  konflikty pomiędzy pracownikami lub pracownikami i pracodawcą, spory w kadrze zarządzającej czyt. więcej…
  • i inne – zadzwoń i sprawdź czy twój konflikt można rozwiązać w drodze mediacji! czyt. więcej…

Mediacja - rysunek przedstawia trzy osoby. Pierwsza trzyma znak zapytania, druga żarówkę a trzecia wykrzyknik. Jak rozwiązać spór? Poprzez mediację! Mediacja to dobry wybór!

Jakie są korzyści z mediacji?

– trwałość i skuteczność rozwiązań
– wpływ na sposób rozwiązania konfliktu
– zwycięstwo każdej ze stron WIN-WIN
– poprawa relacji i komunikacji
– szybkie zażegnanie konfliktu
– możliwość kontynuacji współpracy
– równość szans
– zachowanie korzystnego wizerunku
– szansa bycia wysłuchanym i usłyszanym
– szansa na pozytywne rozwiązanie konfliktu
– ugoda mediacyjna zatwierdzona przez Sąd ma moc ugody sądowej i jest tytułem  wykonawczym
– zwrot całości lub części opłaty sądowej,

i wiele więcej… Przyjdź i przekonaj się sam!

Jakie są koszty mediacji?

Mediacja jest odpłatna. W przypadku mediacji ze skierowania sądu wynagrodzenie i koszty reguluje odpowiednie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, natomiast koszty mediacji pozasądowych  (umownych) zależą od cennika ośrodka lub indywidualnych uzgodnień z mediatorem.

Sprawdź cennik (kliknij), a w razie wątpliwości skontaktuj się z mediatorem.

Chcesz walczyć? Idź do Sądu!

Szukasz rozwiązania?
Wybierz mediację!

 

Mediacja - obrazek przedstawia dwie osoby, które podają sobie rękę na znak porozumienia.
Zapraszam na spotkania! Warto rozmawiać…

Mediator Stały
mgr Iwona Franków-Wilczyńska
tel. + 48 607 243 066