CENNIK MEDIACJI SĄDOWYCH


Cennik mediacji sądowych jest zgodny z
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Mediator pobiera należności bezpośrednio od stron  [Art. 1835 KPC], chyba że jedna ze stron była zwolniona z kosztów, a pozostałe strony nie uregulowały należności w całości. Opłaty związane z mediacją należy uregulować przed rozpoczęciem mediacji.

Zgodnie z treścią rozporządzenia wynagrodzenie mediatora wynosi
[do podziału pomiędzy stronami]:

w sprawach niemajątkowych oraz w sprawach, w których nie można określić wartości przedmiotu sporu:

 • 150zł + 23%VAT, tj. 184,50zł brutto – pierwsze posiedzenie mediacyjne,
 • 100zł + 23%VAT, tj. 123,00zł brutto – każde kolejne posiedzenie mediacyjne,
 • łącznie nie więcej niż 450zł + 23%VAT = 553,50zł brutto za całość postępowania mediacyjnego.

w sprawach majątkowych z określoną wartością przedmiotu sporu:

 • 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 150zł + 23%VAT, tj. 184,50zł brutto, nie więcej niż 2.000zł + 23%VAT, tj. 2.460zł brutto za całość postępowania mediacyjnego.

Mediatorowi przysługuje również zwrot wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

 • przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dotyczy mediacji prowadzonych poza biurem mediatora);
 • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego (dotyczy mediacji prowadzonych poza biurem mediatora), w wysokości nieprzekraczającej 70zł + 23%VAT, tj. 86,10zł brutto za jedno posiedzenie;
 • korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł + 23%VAT, tj. 36,90zł brutto.
 • w razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 zł + 23%VAT, tj. 86,10zł brutto.

Czas trwania posiedzeń mediacyjnych w sprawach sądowych:

 • spotkanie indywidualne – do 1h
 • pierwsze spotkanie wspólne – do 1,5h
 • kolejne spotkania wspólne – do 1h
 • każda kolejna rozpoczęta godzina mediacji traktowana jest jako kolejne posiedzenie mediacyjne
 • istnieje możliwość zaplanowania kilku posiedzeń na jeden dzień, np. posiedzenia indywidualne z każdą ze stron, a następnie posiedzenia wspólne

Zwolnienie z kosztów mediacji sądowej

Koszty mediacji zaliczają się do kosztów postępowania sądowego. Sąd może w uzasadnionych wypadkach zwolnić strony z całości lub części kosztów postępowania, w tym kosztów mediacji. W tym celu należy złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie z kosztów wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania – druk dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym .

Korzyści finansowe dla stron z zawarcia ugody mediacyjnej:

 • zwrot całej uiszczonej opłaty od pozwu oraz zarzutów od nakazu zapłaty pomniejszony o opłatę minimalną, jeśli mediacja zakończyła się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji,
 • zwrot 3/4 uiszczonej opłaty – jeśli zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy,
 • zwrot 1/2 uiszczonej opłaty – jeżeli ugodę zawarto w toku postępowania w drugiej instancji

  Stan prawny na dzień: 22.07.2020r. Każdorazowo należy upewnić się czy zasady zwrotu opłat nie uległy zmianom.


CENNIK MEDIACJI UMOWNYCH

Koszty mediacji umownych ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, liczby spotkań i uczestników. Cennik ma charakter orientacyjny. Istnieje możliwość ustalenia opłaty zryczałtowanej za mediację lub opłaty za poszczególne sesje i czynności. Koszty mediacji obejmują opłatę wstępną, opłaty za mediację i opłaty dodatkowe. Co do zasady strony ponoszą koszty mediacji po połowie. Istnieje również możliwość innego sposobu podziału kosztów pomiędzy stronami,
np. poprzez uregulowania kosztów w całości przez jedną ze stron.

Opłata wstępna – 100zł

Opłata wstępna pobierana jest niezależnie od rodzaju sprawy. Obejmuje koszty administracyjne, konsultację [do 0,5h] mającą na celu wyjaśnienie zasad i przebiegu mediacji, ustalenie czy sprawa nadaje się do mediacji oraz zaproszenie na mediację drugiej strony poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Opłaty za mediację w sprawach niemajątkowych:

 • każda rozpoczęta godzina mediacji – od 100zł/strona

Opłaty za mediację w sprawach majątkowych z określoną wartością przedmiotu sporu:

Koszty obejmują do 2 posiedzeń mediacyjnych w sprawach o WPS poniżej 50.000zł; do 4 posiedzeń w sprawach o WPS powyżej 50.000zł do 2.000.000zł; do 10 posiedzeń w sprawach powyżej 200.000zł. Dodatkowe posiedzenia płatne wg opłat za mediację w sprawach niemajątkowych.

 • do 1500 zł – 300 zł
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 450 zł
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 900 zł
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 1.800 zł
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 2.700 zł
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 5.400 zł
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 7.500 zł
 • powyżej 5 000 000 zł – 12.500 zł.

Opłaty dodatkowe:

 • spotkania poza siedzibą mediatora – do kosztów mediacji należy doliczyć zwrot kosztów dojazdu 0,50zł/km [liczba km tam i z powrotem] i najmu pomieszczenia od 50zł/posiedzenie.

Przykładowe koszty mediacji umownych:

Przykładowe koszty obejmują kompleksową usługę uwzględniającą całość postępowania mediacyjnego przy zgodnej woli stron – maksymalnie do 2 spotkań (jedno posiedzenia mediacyjne w celu ustalenia warunków ugody i jedno spotkanie w celu podpisania ugody jeżeli podpisanie ugody nie będzie możliwe podczas pierwszego posiedzenia) .

Mediacje cywilne

 • ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości – 300zł/strona
 • dział spadku – wg cennika mediacji w sprawach majątkowych, jednak nie mniej niż 350zł/strona
 • zniesienie współwłasności – wg cennika mediacji w sprawach majątkowych, jednak nie mniej niż 250zł/strona
 • spory sąsiedzkie – 200zł/strona

Mediacje rodzinne

 • sprawy o alimenty – 150zł/strona
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem – 200zł/strona (dot. jednego dziecka)
 • rodzicielski plan wychowawczy (m.in. alimenty, kontakty, miejsce pobytu, zasady sprawowania władzy rodzicielskiej) – 300zł/strona
 • ustalenie warunków rozwodu / separacji – 300zł/strona
 • mediacje pojednawcze – 200zł/strona
 • podział majątku – zgodnie z cennikiem mediacji majątkowych
 • ceny dotyczą mediacji w sprawie jednego dziecka, jeżeli w tym samym postępowaniu ustalane są kwestie dotyczące większej liczby dzieci to wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie

Mediacje gospodarcze

 • o zapłatę – wg cennika mediacji w sprawach majątkowych
 • spory niemajątkowe – cena ustalana indywidualnie
Cennik mediacji sądowych i umownych
Cennik mediacji sądowych i umownych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia mediacji jest dobra wola stron w dążeniu do porozumienia.
 2. Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków są niezależne od wyniku sprawy, w tym odstąpienia od mediacji przez którąkolwiek ze stron.
 3. W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa, strony zobowiązane są do zapłaty kwoty 100zł oraz zwrotu wydatków poniesionych przez mediatora [koszty dojazdu, wynajmu pomieszczeń, etc.] w przypadku mediacji umownych, zaś w przypadku mediacji sądowych zwrotu wydatków mediatora w wysokości nieprzekraczającej 70zł + 23%VAT, tj. 86,10zł brutto.
 4. Strona zgłaszająca sprawę do mediacji obowiązana jest uiścić opłatę wstępną w gotówce lub na rachunek bankowy mediatora. Opłata wstępna jest bezzwrotna i niezależna od zgody drugiej strony na mediację.
 5. W przypadku niewniesienia opłaty wstępnej mediator nie przystępuje do postępowania mediacyjnego (wysokość opłaty określa cennik mediacji).
 6. Opłaty związane z mediacją strony wpłacają przed rozpoczęciem spotkania gotówką albo przelewem na rachunek bankowy mediatora.
 7. Dane do przelewu:

  Mediator Iwona Franków-Wilczyńska
  ul. Baczewskiego 13, 74-400 Dębno
  numer rachunku bankowego: 24 1240 3552 1111 0010 7363 6552
  Bank PeKaO S.A., Swift: PKUPPLPW
  tytuł przelewu – MEDIACJA w sprawie pomiędzy (wskazać imiona i nazwiska /nazwy stron) o (wskazać przedmiot mediacji)

 8. W przypadku dokonania przelewu opłaty za mediację (zgodnie z cennikiem mediacji) strony są zobowiązane okazać jego potwierdzenie.
 9. Liczba posiedzeń oraz ich rodzaj (wspólne, indywidualne, on-line) zależą od woli stron.
 10. Przez posiedzenie mediacyjne rozumienie się spotkanie wspólne, spotkanie indywidualne, posiedzenie online, trwające do 1h. Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne. Jeżeli w trakcie posiedzenia wyznaczonego w celu podpisania ugody strony dokonują zmian w treści ugody spotkanie traktowane jest jako posiedzenie mediacyjne [od 100zł/strona].
 11. Mediator nie ponosi odpowiedzialności za wynik mediacji ani treść ugody i sposób jej realizacji. Ugoda mediacyjna jest ugodą stron i to strony ponoszą odpowiedzialność za jej treść i realizację. Zaleca się konsultację treści ugody z prawnikiem i doradcą podatkowym.
 12. W mediacjach gospodarczych oraz mediacjach z udziałem przedsiębiorców i organizacji do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%, w mediacjach pomiędzy osobami fizycznymi wskazane ceny są cenami brutto.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 czerwca 2020r. Cennik mediacji wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2020r. Mediator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i cennika.

Masz pytania? Zadzwoń!

Mediator Stały
Iwona Franków-Wilczyńska
tel. +48 607 243 066