CENNIK MEDIACJI UMOWNYCH

Koszty mediacji umownych ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, liczby spotkań i uczestników. Cennik ma charakter orientacyjny. Istnieje możliwość ustalenia opłaty zryczałtowanej za mediację lub opłaty za poszczególne sesje i czynności. Koszty mediacji obejmują opłatę wstępną, opłaty za mediację i opłaty dodatkowe. Co do zasady strony ponoszą koszty mediacji po połowie. Istnieje również możliwość innego sposobu podziału kosztów pomiędzy stronami, np. poprzez uregulowania kosztów w całości przez jedną ze stron.

Opłata wstępna – 100zł

Opłata wstępna pobierana jest niezależnie od rodzaju sprawy. Obejmuje koszty administracyjne, konsultację [do 0,5h] mającą na celu wyjaśnienie zasad i przebiegu mediacji, ustalenie czy sprawa nadaje się do mediacji oraz zaproszenie na mediację drugiej strony poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Opłaty za mediację w sprawach niemajątkowych:

 • każda rozpoczęta godzina mediacji – od 100zł/strona

Opłaty za mediację w sprawach majątkowych z określoną wartością przedmiotu sporu:

Koszty obejmują do 2 posiedzeń mediacyjnych w sprawach o WPS poniżej 50.000zł; do 4 posiedzeń w sprawach o WPS powyżej 50.000zł do 2.000.000zł; do 10 posiedzeń w sprawach powyżej 2.000.000zł. Dodatkowe posiedzenia płatne wg opłat za mediację w sprawach niemajątkowych.

 • do 1500 zł – 300 zł
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 450 zł
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 900 zł
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 1.800 zł
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 2.700 zł
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 5.400 zł
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 7.500 zł
 • powyżej 5 000 000 zł – 12.500 zł.

Opłaty dodatkowe:

 • spotkania poza siedzibą mediatora – do kosztów mediacji należy doliczyć zwrot kosztów dojazdu 0,50zł/km [liczba km tam i z powrotem] i najmu pomieszczenia od 50zł/posiedzenie.

Przykładowe koszty mediacji umownych:

Przykładowe koszty obejmują kompleksową usługę uwzględniającą całość postępowania mediacyjnego przy zgodnej woli stron – maksymalnie do 2 spotkań (jedno posiedzenia mediacyjne w celu ustalenia warunków ugody i jedno spotkanie w celu podpisania ugody jeżeli podpisanie ugody nie będzie możliwe podczas pierwszego posiedzenia) .

Mediacje cywilne

 • ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości – 300zł/strona
 • dział spadku – wg cennika mediacji w sprawach majątkowych, jednak nie mniej niż 350zł/strona
 • zniesienie współwłasności – wg cennika mediacji w sprawach majątkowych, jednak nie mniej niż 250zł/strona
 • spory sąsiedzkie – 200zł/strona

Mediacje rodzinne

 • sprawy o alimenty – 150zł/strona
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem – 200zł/strona (dot. jednego dziecka)
 • rodzicielski plan wychowawczy (m.in. alimenty, kontakty, miejsce pobytu, zasady sprawowania władzy rodzicielskiej) – 300zł/strona
 • ustalenie warunków rozwodu / separacji – 300zł/strona
 • mediacje pojednawcze – 200zł/strona
 • podział majątku – zgodnie z cennikiem mediacji majątkowych
 • ceny dotyczą mediacji w sprawie jednego dziecka, jeżeli w tym samym postępowaniu ustalane są kwestie dotyczące większej liczby dzieci to wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie

Mediacje gospodarcze

 • o zapłatę – wg cennika mediacji w sprawach majątkowych
 • spory niemajątkowe – cena ustalana indywidualnie
Cennik mediacji sądowych i umownych
Cennik mediacji sądowych i umownych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia mediacji jest dobra wola stron w dążeniu do porozumienia.
 2. Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków są niezależne od wyniku sprawy, w tym odstąpienia od mediacji przez którąkolwiek ze stron.
 3. W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa, strony zobowiązane są do zapłaty kwoty 100zł oraz zwrotu wydatków poniesionych przez mediatora [koszty dojazdu, wynajmu pomieszczeń, etc.] w przypadku mediacji umownych, zaś w przypadku mediacji sądowych zwrotu wydatków mediatora w wysokości nieprzekraczającej 70zł + 23%VAT, tj. 86,10zł brutto.
 4. Strona zgłaszająca sprawę do mediacji obowiązana jest uiścić opłatę wstępną w gotówce lub na rachunek bankowy mediatora. Opłata wstępna jest bezzwrotna i niezależna od zgody drugiej strony na mediację.
 5. W przypadku niewniesienia opłaty wstępnej mediator nie przystępuje do postępowania mediacyjnego (wysokość opłaty określa cennik mediacji).
 6. Opłaty związane z mediacją strony wpłacają przed rozpoczęciem spotkania gotówką albo przelewem na rachunek bankowy mediatora.
 7. Dane do przelewu:

  Mediator Iwona Franków-Wilczyńska
  ul. Baczewskiego 13, 74-400 Dębno
  numer rachunku bankowego: 24 1240 3552 1111 0010 7363 6552
  Bank PeKaO S.A., Swift: PKUPPLPW
  tytuł przelewu – MEDIACJA w sprawie pomiędzy (wskazać imiona i nazwiska /nazwy stron) o (wskazać przedmiot mediacji)
 8. W przypadku dokonania przelewu opłaty za mediację (zgodnie z cennikiem mediacji) strony są zobowiązane okazać jego potwierdzenie.
 9. Liczba posiedzeń oraz ich rodzaj (wspólne, indywidualne, on-line) zależą od woli stron.
 10. Przez posiedzenie mediacyjne rozumienie się spotkanie wspólne, spotkanie indywidualne, posiedzenie online, trwające do 1h. Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne. Jeżeli w trakcie posiedzenia wyznaczonego w celu podpisania ugody strony dokonują zmian w treści ugody spotkanie traktowane jest jako posiedzenie mediacyjne [od 100zł/strona].
 11. Mediator nie ponosi odpowiedzialności za wynik mediacji ani treść ugody i sposób jej realizacji. Ugoda mediacyjna jest ugodą stron i to strony ponoszą odpowiedzialność za jej treść i realizację. Zaleca się konsultację treści ugody z prawnikiem i doradcą podatkowym.
 12. W mediacjach gospodarczych oraz mediacjach z udziałem przedsiębiorców i organizacji do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%, w mediacjach pomiędzy osobami fizycznymi wskazane ceny są cenami brutto.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 czerwca 2020r. Cennik mediacji wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2020r. Mediator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i cennika.

Masz pytania? Zadzwoń!

Mediator Stały
Iwona Franków-Wilczyńska
tel. +48 607 243 066