CENNIK MEDIACJI UMOWNYCH

Koszty mediacji umownych ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, liczby spotkań i uczestników. Cennik ma charakter orientacyjny (opłaty minimalne).

Istnieje możliwość ustalenia opłaty zryczałtowanej za mediację, rozliczenia wg stawki godzinowej lub opłaty za poszczególne sesje i czynności. 

Koszty mediacji obejmują opłatę wstępną, opłaty za mediację i opłaty dodatkowe. Co do zasady strony ponoszą koszty mediacji po połowie. Istnieje również możliwość innego sposobu podziału kosztów pomiędzy stronami, np. poprzez uregulowania kosztów w całości przez jedną ze stron. W sytuacji braku porozumienia dot. kosztów mediacji, koszty pokrywa wnioskodawca, a w toku mediacji strony mogą ustalić pomiędzy sobą inne zasady rozliczenia tych kosztów.

Opłata wstępna – 100zł

Opłata wstępna pobierana jest niezależnie od rodzaju sprawy i obejmuje:

 • czynności i koszty administracyjne;
 • konsultację do 0,5 h – wyjaśnienie zasad i przebiegu mediacji, ustalenie czy sprawa nadaje się do mediacji;
 • zaproszenie na mediację drugiej strony poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.

Opłaty za mediację w sprawach niemajątkowych:

 • pierwsze posiedzenie wspólne do 1,5 h – od 150zł/strona;
 • kolejne posiedzenie wspólne do 1 h – od 100zł/strona;
 • posiedzenie indywidualne do 45 min. – od 100zł/strona;
 • nie mniej niż 500zł.

Opłaty za mediację w sprawach majątkowych z określoną wartością przedmiotu sporu:

Opłata stanowi wynagrodzenie za 8 godzin pracy mediatora, w tym wszelkie czynności podejmowane poza posiedzeniami mediacyjnymi (konsultowanie ustaleń, umawianie spotkań, przygotowanie dokumentów). Po przekroczeniu limitu godzin, stawka za każdą kolejną godzinę pracy wynosi 200 zł netto.

 • wynagrodzenie ustalane jest w zależności od wartości przedmiotu sporu oraz stopnia skomplikowania sprawy – od 1% do 2% WPS, jednak nie mniej niż 500zł.

Opłaty dodatkowe:

 • spotkania poza siedzibą mediatora – do kosztów mediacji należy doliczyć zwrot kosztów dojazdu 1 zł/km [liczba km tam i z powrotem] i najmu pomieszczenia 100zł/posiedzenie
 • koszty udziału tłumacza – ustalane indywidualnie z tłumaczem

Orientacyjne koszty mediacji umownych
przy zgodnej woli stron:

Przykładowe koszty obejmują kompleksową usługę uwzględniającą całość postępowania mediacyjnego przy zgodnej woli stron – maksymalnie do 2 spotkań (jedno posiedzenia mediacyjne w celu ustalenia warunków ugody i jedno spotkanie w celu podpisania ugody jeżeli podpisanie ugody nie będzie możliwe podczas pierwszego posiedzenia).

Mediacje cywilne

 • podział majątku – zgodnie z cennikiem mediacji majątkowych, nie mniej niż 500zł/strona
 • dział spadku – wg cennika mediacji majątkowych, jednak nie mniej niż 500zł/strona
 • zniesienie współwłasności – wg cennika mediacji w sprawach majątkowych, jednak nie mniej niż 500zł/strona
 • ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości – 300zł/strona
 • spory sąsiedzkie – od 300zł/strona

Mediacje rodzinne

 • sprawy o alimenty – od 200zł/strona 
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem – od 250zł/strona 
 • ustalenie warunków rozwodu lub separacji, rodzicielski plan wychowawczy lub zmiana wyroku rozwodowego – od 500zł/strona

Mediacje gospodarcze i pracownicze

 • o zapłatę – od 1% WPS + 23%VAT, nie mniej niż 250zł netto/strona
 • spory niemajątkowe – cena ustalana indywidualnie
Cennik mediacji sądowych i umownych
Cennik mediacji sądowych i umownych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia mediacji jest dobra wola stron w dążeniu do porozumienia.
 2. Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków są niezależne od wyniku sprawy, w tym odstąpienia od mediacji przez którąkolwiek ze stron.
 3. W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa, strony zobowiązane są do zapłaty kwoty 100zł oraz zwrotu wydatków poniesionych przez mediatora [koszty dojazdu, wynajmu pomieszczeń, etc.] w przypadku mediacji umownych, zaś w przypadku mediacji sądowych zwrotu wydatków mediatora w wysokości nieprzekraczającej 70zł + 23%VAT, tj. 86,10zł brutto.
 4. Strona zgłaszająca sprawę do mediacji obowiązana jest uiścić opłatę wstępną w gotówce lub na rachunek bankowy mediatora przed rozpoczęciem mediacji. Opłata wstępna jest bezzwrotna i niezależna od zgody drugiej strony na mediację.
 5. W przypadku niewniesienia opłaty wstępnej mediator nie przystępuje do postępowania mediacyjnego (wysokość opłaty określa cennik mediacji).
 6. Opłaty związane z mediacją strony wpłacają przed rozpoczęciem spotkania gotówką albo przelewem na rachunek bankowy mediatora. W przypadku nieuregulowania kosztów, mediacja nie zostanie przeprowadzona.
 7. Dane do przelewu:
  Mediator Iwona Franków-Wilczyńska
  ul. Baczewskiego 13, 74-400 Dębno
  numer rachunku bankowego: 24 1240 3552 1111 0010 7363 6552
  Bank PeKaO S.A., Swift: PKUPPLPW
  tytuł przelewu – MEDIACJA w sprawie pomiędzy (wskazać imiona i nazwiska /nazwy stron) o (wskazać przedmiot mediacji)
 8. W przypadku dokonania przelewu opłaty za mediację (zgodnie z cennikiem mediacji) strony są zobowiązane okazać jego potwierdzenie.
 9. Liczba posiedzeń oraz ich rodzaj (wspólne, indywidualne, on-line) zależą od woli stron.
 10. Przez posiedzenie mediacyjne rozumienie się spotkanie wspólne, spotkanie indywidualne, posiedzenie online, trwające do 1h. Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne.
 11. Mediator nie ponosi odpowiedzialności za wynik mediacji ani treść ugody i sposób jej realizacji. Ugoda mediacyjna jest ugodą stron i to strony ponoszą odpowiedzialność za jej treść i realizację. Zaleca się konsultację treści ugody z prawnikiem i doradcą podatkowym.
 12. W mediacjach gospodarczych oraz mediacjach z udziałem przedsiębiorców i organizacji do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%, w mediacjach pomiędzy osobami fizycznymi wskazane ceny są cenami brutto.

Masz pytania? Zadzwoń!

Mediator Stały
Iwona Franków-Wilczyńska
tel. +48 607 243 066

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram