CENNIK MEDIACJI UMOWNYCH

Koszty mediacji umownych mediator ustala ze stronami indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU W CELU BEZPŁATNEJ WYCENY MEDIACJI.
tel. +48 607 243 066 biuro@prawnik-mediator.pl

Istnieje możliwość ustalenia:
opłaty zryczałtowanej za mediację,
rozliczenia wg stawki godzinowej lub
opłaty za poszczególne sesje i czynności. 

Poniższy cennik ma charakter orientacyjny. Koszty mediacji obejmują opłatę konsultacyjną, opłaty za mediację i ewentualne opłaty dodatkowe.

Zwyczajowo uczestnicy ponoszą koszty mediacji po połowie.

W przypadku braku porozumienia dot. kosztów mediacji, koszty mediacji pokrywa wnioskodawca. W trakcie mediacji uczestnicy mogą ustalić pomiędzy sobą inne zasady rozliczenia poniesionych kosztów.

I. Opłata konsultacyjna

sprawy niemajątkowe
i sprawy majątkowe
200 zł

konsultacja do 0,5 h (wyjaśnienie zasad i przebiegu mediacji, ustalenie czy sprawa nadaje się do mediacji);
czynności i koszty administracyjne;
zaproszenie na mediację drugiej strony (kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny).

II. Opłata mediacyjna

sprawy niemajątkowe
od 600zł do 2.000zł

od 200zł do 400zł
za pierwsze posiedzenie do 3h

każda kolejna godzina pracy

sprawy majątkowe
z WPS poniżej 1.000.000zł
od 1% do 2% WPS
nie mniej niż 600zł,
nie więcej niż 6.000zł  

od 200zł do 400zł
do dwóch posiedzeń do 3h każdekażde kolejne posiedzenie do 1h  

sprawy majątkowe
z WPS powyżej 1.000.000zł
ceny ustalane indywidualnieliczba i czas posiedzeń ustalane indywidualnie  

III. Opłaty dodatkowe

sprawy niemajątkowe
i sprawy majątkowe
poza siedzibą mediatora
1,50 zł/kmdojazd do ustalonego miejsca
poza siedzibą mediatora
od 50zł najem sali
poza siedzibą mediatora

Przykładowe koszty mediacji umownych:

Przykładowe koszty obejmują kompleksową usługę uwzględniającą całość postępowania mediacyjnego przy zgodnej woli stron – maksymalnie do 2 spotkań (jedno posiedzenia mediacyjne w celu ustalenia warunków ugody i jedno spotkanie w celu podpisania ugody jeżeli podpisanie ugody nie będzie możliwe podczas pierwszego posiedzenia).

Mediacje cywilne

 • podział majątku – 1% WPS, nie mniej niż 1.200zł
 • dział spadku – 1% WPS, nie mniej niż 1.200zł
 • zniesienie współwłasności – 1% WPS, nie mniej niż 1.200zł
 • ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości – od 600zł
 • spory sąsiedzkie – od 600zł

Mediacje rodzinne

 • sprawa o alimenty – 1% WPS, nie mniej niż 600zł 
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem i miejsca pobytu dziecka – od 800zł 
 • ustalenie warunków rozwodu lub separacji, rodzicielski plan wychowawczy, plan opieki naprzemiennej lub zmiana wyroku rozwodowego – od 1.400zł

Mediacje gospodarcze i pracownicze

 • o zapłatę – od 1% do 2% WPS, nie mniej niż 600zł
 • spory niemajątkowe – od 600zł
 • opłaty podlegają podwyższeniu o 23% VAT
Cennik mediacji sądowych i umownych
Cennik mediacji sądowych i umownych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Warunkiem rozpoczęcia mediacji jest zgoda stron i dobra wola stron w dążeniu do porozumienia.
 2. Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków są niezależne od wyniku mediacji, w tym odstąpienia od mediacji przez którąkolwiek ze stron.
 3. Jeżeli strona złoży wniosek o mediacji i nie wniesie opłaty konsultacyjnej mediator nie przystąpi do postępowania mediacyjnego (wysokość opłaty określa cennik mediacji).
 4. Opłaty związane z mediacją strony wpłacają 48h przed rozpoczęciem spotkania przelewem na rachunek bankowy mediatora. Jeżeli strony nie uregulują kosztów mediacji przed spotkaniem, to mediacja nie zostanie przeprowadzona, a mediator odwoła spotkanie.
 5. Przez posiedzenie mediacyjne rozumienie się spotkanie wspólne, spotkanie indywidualne, posiedzenie online oraz rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie typowo organizacyjnych). Jedno posiedzenie trwa do 1h.
 6. Mediator nie ponosi odpowiedzialności za wynik mediacji ani treść ugody i sposób jej realizacji. Ugoda mediacyjna jest ugodą stron i to strony ponoszą odpowiedzialność za jej treść i realizację. Zaleca się konsultację treści ugody z prawnikiem i doradcą podatkowym.
 7. W mediacjach gospodarczych oraz mediacjach z udziałem przedsiębiorców i organizacji do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%, w mediacjach pomiędzy osobami fizycznymi wskazane ceny są cenami brutto.

Dane do przelewu:

Mediator Iwona Franków-Wilczyńska
ul. Baczewskiego 13, 74-400 Dębno
numer rachunku bankowego: 24 1240 3552 1111 0010 7363 6552
Bank PeKaO S.A., SWIFT: PKUPPLPW
tytuł przelewu – MEDIACJA w sprawie (imiona i nazwiska /nazwy stron) o (przedmiot mediacji)


Masz pytania? Zadzwoń!

Mediator Stały
Iwona Franków-Wilczyńska
tel. +48 607 243 066