Mediacja umowna. Co to takiego?

Mediacja umowna, podobnie jak mediacja sądowa, jest dobrowolną, poufną i odformalizowaną metodą rozwiązywania sporów. Jest szansą na rozmowę, zrozumienie potrzeb drugiej strony i wypracowanie obopólnie korzystnego rozwiązania – ugody.

Mediacja umowna, podobnie jak mediacja sądowa, jest dobrowolną, poufną i odformalizowaną metodą rozwiązywania sporów. Jest szansą na rozmowę, zrozumienie potrzeb drugiej strony i wypracowanie obopólnie korzystnego rozwiązania – ugody.

Uczestnicy mediacji, przy wsparciu mediatora, mogą spokojnie porozmawiać, wyjaśnić sobie sporne kwestie i znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie.

Jeżeli strony same zgłoszą się do mediatora lub jedna ze stron złoży u mediatora wniosek o mediację, a druga strona wyrazi zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym to wówczas mówimy o mediacji umownej.

Mediacja umowna. Czy najpierw trzeba złożyć wniosek lub pozew do sądu?

Mediacja umowna może być prowadzona przed skierowaniem sprawy do sądu, w przeciwieństwie do mediacji sądowej. Aby skorzystać z mediacji nie trzeba składać pozwu ani wniosku do sądu. Strony mogą zgłosić się razem do mediatora lub jedna ze stron może złożyć u mediatora wniosek o mediację. Mediator skontaktuje się wówczas z drugą stroną i ustali czy wyraża ona wolę udziału w mediacji. Jeżeli tak mediator ustali dogodny termin spotkania i pomoże Wam rozwiązać spór.

Mediacja umowna. Czy mediacja może zastąpić postępowanie sądowe?

Mediacja umowna w większości spraw może zastąpić proces. Jeżeli w wyniku mediacji podpiszecie ugodę to możecie złożyć ją do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie. Sąd zatwierdzi ugodę na posiedzeniu niejawnym (bez waszej obecności). Ugoda po zatwierdzeniu jej przez sąd ma moc prawną – jest jak wyrok.

W przypadku niektórych spraw, np. w sprawach o rozwód konieczne będzie jednak przeprowadzenie postępowania sądowego, ale mediacja może znacznie przyspieszyć proces. Jeżeli strony wypracują ugodę to postępowanie ogranicza się zazwyczaj do jednej krótkiej rozprawy.

Mediacja umowna. Czy mediator rozstrzygnie spór?

Mediator nie rozstrzyga sporu. Mediator nie ocenia. Nie szuka winnych. Nie wydaje opinii. Mediator pomaga znaleźć rozwiązanie. Mediator wspiera przebieg negocjacji. Łagodzi powstające napięcia i pomaga w wypracowaniu ugody. Mediator, na wniosek stron może proponować różne rozwiązania sporu, ale nie są one wiążące dla stron. To strony decydują o tym w jaki sposób ich sprawa zostanie rozwiązana.

Mediacja umowna. Ile kosztuje mediacja?

Mediacja jest odpłatna. Koszty mediacji sądowych (ze skierowania sądu) reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Natomiast koszty mediacji umownych reguluje cennik mediatora. Koszty mediacji umownych mediator ustala indywidualnie ze stronami w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy. Istnieje możliwość ustalenia opłaty zryczałtowanej za mediację, rozliczenia według stawki godzinowej lub opłaty za poszczególne sesje i czynności. Sprawdź ile kosztuje mediacja umowna.

Mediacja umowna. Czy muszę mieć pełnomocnika w mediacji?

Każdy z uczestników mediacji może wziąć udział w mediacji umownej samodzielnie lub z udziałem swojego pełnomocnika. W mediacji nie ma jednak obowiązku udziału z pełnomocnikiem. Mediacja, w przeciwieństwie do postępowania sądowego nie wymaga znajomości skomplikowanych procedur i jest odformalizowana. Pełnomocnik może jednak być dla Ciebie, a także dla mediatora, wsparciem. Możesz występować w mediacji samodzielnie, może reprezentować Cię pełnomocnik (bez twojej obecności), a możesz uczestniczyć w mediacji osobiście wraz ze swoim pełnomocnikiem.

Mediacja. Czy w ramach mediacji warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego?

W sprawach o skomplikowanych stanie prawnym warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym. Prawnik może pomóc Ci:

  • przygotować się do mediacji,
  • przeanalizować ryzyko procesowe,
  • przygotować propozycje ugodowe i sporządzić plan negocjacji,
  • przygotować projekt ugody lub zweryfikować jej treść.

Adwokat lub radca prawny może również wspierać Cię podczas posiedzenia mediacyjnego – w sposób bezpośredni (uczestnicząc w spotkaniu) lub w sposób pośredni (będąc dostępnym pod telefonem lub prowadząc konsultacje pomiędzy posiedzeniami mediacyjnymi).

czytaj więcej…

Masz inne pytania?
Zadzwoń i umów się na konsultację.

mediator, prawnik, pełnomocnik, mediacja, kancelaria, mediacja umowna

Zapraszam na konsultacje w sprawie mediacji!

Iwona Franków-Wilczyńska
tel. 607 243 066