Czy i jak profesjonalny pełnomocnik może pomóc Klientowi w mediacji?

Profesjonalny pełnomocnik – adwokat lub radca prawny, który zna specyfikę postępowania mediacyjnego i rozumie swoją rolę w mediacji to nieoceniona pomoc zarówno dla stron, jak i mediatora.

mediacje, mediator, prawnik, dębno, gorzów, kancelaria
Mediator Stały Iwona Franków-Wilczyńska

Udział i rola pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym mają szczególny charakter, odmienny niż w postępowaniu sądowym. Zależą od specyfiki sprawy, woli Mocodawcy i uzgodnień poczynionych ze stronami
i mediatorem.

Adwokat lub radca prawny może pomóc Klientowi w przygotowaniu się do mediacji.

Efektywne przygotowanie do mediacji ma istotny wpływ na przebieg mediacji, ponieważ pozwala obniżyć emocje, klaryfikuje oczekiwania stron, przyspiesza przebieg negocjacji i korzystnie wpływa na skuteczność postępowania mediacyjnego. Profesjonalny pełnomocnik może w tym pomóc, np. poprzez:

 • zapoznanie Klienta z informacjami na temat mediacji i korzyściami z udziału w postępowaniu mediacyjnym, np. korzystając z materiałów udostępnionych przez mediatora (czyt. więcej o mediacji: https://www.prawnik-mediator.pl/mediacje/)
 • wyjaśnienie Klientowi specyfiki postępowania mediacyjnego, roli mediatora i roli pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym,
 • pomoc w określeniu rzeczywistych oczekiwań i potrzeb Mocodawcy,
 • pomoc w przygotowaniu kilku możliwych propozycji rozwiązania konfliktu i omówienie skutków prawnych z Mocodawcą;
 • opracowanie strategii negocjacyjnych
 • pomoc w przygotowaniu i przeanalizowaniu propozycji ugodowych, np. dwóch lub trzech innych niż żądania wyrażone w pismach procesowych,
 • rzetelną analizę ryzyka procesowego, czyli zapoznanie Klienta z realiami postępowania sądowego i ryzykiem procesowym
  Co może się wydarzyć? Jakie orzeczenie może być wydane? Jaki będzie czas postępowania? Jakie będą koszty sądowe/egzekucyjne?
 • czyt. więcej o przygotowaniu się do mediacji
mediator, mediacja, pełnomocnik, adwokat, radca prawny

W jaki sposób pełnomocnik może uczestniczyć w mediacji?

Pełnomocnik może uczestniczyć w posiedzeniach mediacyjnych wraz ze swoim Klientem. Świadomość i zrozumienie roli pełnomocnika w mediacji i specyfiki postępowania mediacyjnego korzystnie wpływają na skuteczność postępowania mediacyjnego. Prawnik pomaga rozwiązać spór:

 1. budując konstruktywną atmosferę współpracy,
 2. okazując otwartość i elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań,
 3. wspierając swojego Klienta i zachowując czujność nad zgodnością z prawem proponowanych rozwiązań.

Pełnomocnik może uczestniczyć w mediacji reprezentując Klienta. Zarówno w mediacjach sądowych, jak i w mediacjach umownych. Przed rozpoczęciem mediacji ważne jest jednak zweryfikowanie zakresu umocowania. Pełnomocnik może również podpisać ugodę w imieniu swojego Mocodawcy, jeżeli Mocodawca wyraził taką wolę.

Adwokat lub radca prawny może także brać czynny udział w mediacji bez osobistego udziału w posiedzeniach mediacyjnych, wspierając klienta poprzez:

 1. pomoc w przygotowaniu się do mediacji (patrz wyżej)
 2. dostępność online lub telefoniczną w godzinach posiedzenia, aby klient mógł w razie potrzeby skonsultować się z pełnomocnikiem (w każdej chwili klient może poprosić o przerwę w celu skontaktowania się z pełnomocnikiem),
 3. przygotowanie i weryfikację projektu ugody.

Jako mediator bardzo często współpracuję z pełnomocnikami w mediacji. Uważam, że dobra i efektywna współpraca na linii klient – pełnomocnik – mediator korzystnie wpływa na usprawnienie przebiegu postępowania mediacyjnego i skuteczność mediacji.

„Pełnomocnik, który zna i rozumie swoją rolę w mediacji to nieoceniona pomoc zarówno dla klienta, jak i mediatora.”

Zapraszam do współpracy!
Iwona Franków-Wilczyńska

Mediator Stały
przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie
i Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

tel. +48 607 243 066
biuro@prawnik-mediator.pl
www.facebook.com/prawoimediacje
www.instagram.com/mediator_frankowwilczynska