CENNIK MEDIACJI SĄDOWYCH


Cennik mediacji sądowych jest zgodny z
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia
i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Mediator pobiera należności bezpośrednio od stron  [Art. 1835 KPC], chyba że jedna ze stron była zwolniona z kosztów, a pozostałe strony nie uregulowały należności w całości. Opłaty związane z mediacją należy uregulować przed rozpoczęciem mediacji gotówką lub przelewem bankowym na rachunek bankowy mediatora w banku PeKaO S.A. o nr 24 1240 3552 1111 0010 7363 6552, wpisując w treści „ MEDIACJA – sygn. akt, Imię i Nazwisko”
Zgodnie z treścią rozporządzenia wynagrodzenie mediatora wynosi
[do podziału pomiędzy stronami]:
 1. w sprawach niemajątkowych oraz w sprawach, w których nie można określić wartości przedmiotu sporu:
  150zł + 23%VAT, tj. 184,50zł brutto – pierwsze posiedzenie mediacyjne,
  100zł + 23%VAT, tj. 123,00zł brutto – każde kolejne posiedzenie mediacyjne,
  łącznie nie więcej niż 450zł + 23%VAT = 553,50zł brutto za całość postępowania mediacyjnego.
 1. w sprawach majątkowych z określoną wartością przedmiotu sporu:
  1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 150zł + 23%VAT, tj. 184,50zł brutto, nie więcej niż 2.000zł + 23%VAT, tj. 2.460zł brutto za całość postępowania mediacyjnego.
Mediatorowi przysługuje również zwrot wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
 1. przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dotyczy mediacji prowadzonych poza biurem mediatora);
 2. wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego (dotyczy mediacji prowadzonych poza biurem mediatora), w wysokości nieprzekraczającej 70zł + 23%VAT, tj. 86,10zł brutto za jedno posiedzenie ;
 3. korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł + 23%VAT, tj. 36,90zł brutto.
W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 zł + 23%VAT, tj. 86,10zł brutto.
Czas trwania posiedzeń mediacyjnych w sprawach sądowych:
 • spotkanie indywidualne – do 1h
 • spotkanie wspólne – do 1,5h
Zwolnienie z kosztów mediacji

Koszty mediacji zaliczają się do kosztów postępowania sądowego. Sąd może w uzasadnionych wypadkach zwolnić strony z całości lub części kosztów postępowania, w tym kosztów mediacji. W tym celu należy złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie z kosztów wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania – druk dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym .

Korzyści finansowe dla stron z zawarcia ugody mediacyjnej:
 • zwrot całej uiszczonej opłaty od pozwu oraz zarzutów od nakazu zapłaty pomniejszony o opłatę minimalną, jeśli mediacja zakończyła się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji,
 • zwrot 3/4 uiszczonej opłaty – jeśli zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy,
 • zwrot ½ uiszczonej opłaty – jeżeli ugodę zawarto w toku postępowania w drugiej instancji.

CENNIK MEDIACJI UMOWNYCH

Koszty mediacji umownych ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, liczby spotkań i uczestników. Istnieje możliwość ustalenia opłaty zryczałtowanej za mediację lub opłaty za poszczególne sesje i czynności. Koszty mediacji obejmują opłatę wstępną, opłaty za mediację i opłaty dodatkowe. Co do zasady strony ponoszą koszty mediacji po połowie. Istnieje również możliwość innego sposobu podziału kosztów pomiędzy stronami,
np. poprzez uregulowania kosztów w całości przez jedną ze stron.
Opłata wstępna – 50zł
Opłata wstępna pobierana jest niezależnie od rodzaju sprawy. Obejmuje konsultację [do 0,5h] mającą na celu wyjaśnienie zasad i przebiegu mediacji, ustalenie, czy sprawa nadaje się do mediacji oraz zaproszenie na mediację drugiej strony poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny.
Opłaty za mediację w sprawach niemajątkowych, w tym rodzinnych:
 • posiedzenie mediacyjne do 1h – od 100zł/strona
 • każda kolejna rozpoczęta godzina posiedzenia mediacyjnego – 50zł/strona
 • posiedzenie mediacyjne w celu podpisania ugody do 0,5h – 50zł/strona
Opłaty za mediację w sprawach majątkowych z określoną wartością przedmiotu sporu:
Koszty obejmują do 2 posiedzeń mediacyjnych oraz przygotowanie dokumentów. Dodatkowe posiedzenia mediacyjne płatne wg opłat za mediację w sprawach niemajątkowych.
 • od 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 250zł/strona
 •  w sprawach majątkowych o WPS powyżej 500.000zł wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie

Opłaty dodatkowe [do podziału pomiędzy stronami]:
 • sporządzenie projektu dokumentów mediacyjnych, w tym ugody, protokołu i wniosku o zatwierdzenie ugody – od 100zł do 500zł,
 • spotkania poza siedzibą mediatora – do kosztów mediacji należy doliczyć zwrot kosztów dojazdu 0,50zł/km [liczba km tam i z powrotem] i najmu pomieszczenia od 50zł/posiedzenie,
 • zaświadczenie o podjęciu próby mediacji – 50zł

Minimalny koszt mediacji wynosi:
Koszty obejmują kompleksową usługę uwzględniającą całość postępowania mediacyjnego przy zgodnej woli stron, w tym max 2 posiedzenia mediacyjne i przygotowanie dokumentów.
 • w sprawach o alimenty – 150zł/strona
 • w sprawach o kontakty z dzieckiem – 200zł/strona
 • rozwód / separacja – 300zł/strona
 • podział majątku – 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 350zł/strona
 • zapłatę – 1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 250zł/strona
Cennik mediacji sądowych i umownych

Cennik mediacji sądowych i umownych


REGULAMIN 
 1. Bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia mediacji jest dobra wola stron w dążeniu do porozumienia.
 2. Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków są niezależne od wyniku sprawy, w tym odstąpienia od mediacji przez którąkolwiek ze stron.
 3. W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa, strony zobowiązane są do zapłaty kwoty 100zł oraz zwrotu wydatków poniesionych przez mediatora [koszty dojazdu, wynajmu pomieszczeń, etc.] w przypadku mediacji umownych, zaś w przypadku mediacji sądowych zwrotu wydatków mediatora w wysokości nieprzekraczającej 70zł + 23%VAT, tj. 86,10zł brutto.
 4. Strona zgłaszająca sprawę do mediacji obowiązana jest uiścić opłatę wstępną w gotówce lub na rachunek bankowy mediatora. Opłata wstępna jest bezzwrotna i niezależna od zgody drugiej strony na mediację.
 5. W przypadku niewniesienia opłaty wstępnej mediator nie przystępuje do postępowania mediacyjnego (wysokość opłaty określa cennik mediacji).
 6. Opłaty związane z mediacją strony wpłacają przed rozpoczęciem spotkania gotówką albo przelewem na rachunek bankowy mediatora.
  Dane do przelewu:
  Prawnik – Mediator Iwona Franków-Wilczyńska,
  ul. Baczewskiego 13, 74-400 Dębno,
  numer rachunku bankowego: 24 1240 3552 1111 0010 7363 6552,
  Bank PeKaO S.A., Swift: PKUPPLPW.
 7. W przypadku dokonania przelewu opłaty za mediację (zgodnie z cennikiem mediacji) strony są zobowiązane okazać jego potwierdzenie.
 8. Liczba posiedzeń oraz ich rodzaj (wspólne, indywidualne, on-line) zależą od woli stron.
 9. Przez posiedzenie mediacyjne rozumienie się spotkanie wspólne, spotkanie indywidualne, posiedzenie online, trwające do 1h. Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne. Jeżeli w trakcie posiedzenia wyznaczonego w celu podpisania ugody strony dokonują zmian w treści ugody spotkanie traktowane jest jako posiedzenie mediacyjne [od 100zł/strona].
 10. Zaświadczenie wydawane jest wyłącznie w przypadku nawiązania kontaktu z drugą stroną.
 11. Regulamin i cennik mediacji wchodzą w życie z dniem 01 września 2019r. Mediator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i cennika.

Masz pytania? Zadzwoń!

Mediator Stały
Iwona Franków-Wilczyńska
tel. +48 607 243 066