Odszkodowanie z OC. Każdy właściciel pojazdu mechanicznego (samochodu, motoru,  ciągnika rolniczego, a nawet przyczepy) zobowiązany jest do zawarcia umowy  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tzw. OC. Dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oznacza to, że mogą oni ubiegać się o odszkodowanie bezpośrednio od ubezpieczyciela. To znacznie ułatwia postępowanie i stanowi gwarancję wypłacalności.

Jak ubiegać się o odszkodowanie ?

Szkodę można zgłosić w dowolnej formie, np. telefonicznie, pisemnie, poprzez formularz dostępny na stronie ubezpieczyciela lub osobiście w oddziale zakładu ubezpieczeń. Warto zgłosić szkodę niezwłocznie po zdarzeniu. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest przyjąć zawiadomienie i w terminie 7 dni poinformować o tym ubezpieczonego. Ubezpieczyciel prowadzi postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. Ponadto ubezpieczyciel zobowiązany jest poinformować osobę poszkodowaną o dokumentach niezbędnych do ubiegania się o odszkodowanie.

Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie i decyzję?

Decyzja w sprawie szkody powinna być podjęta w terminie 30 dni od złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jeśli jednak w trakcie likwidacji szkody pojawią się okoliczności utrudniające wydanie decyzji przez ubezpieczyciela termin ten może zostać wydłużony. Nie powinien jednak przekroczyć 90 dni od zawiadomienia o szkodzie. Sytuacja, w której odszkodowanie zostanie wypłacone z OC w terminie przekraczającym 90 dni możliwa jest jedynie wtedy, gdy ustalenie odpowiedzialności zależy od toczącego się postępowania sądowego.

 

Jakich świadczeń może żądać osoba poszkodowana w wypadku?

Naprawienie szkody powinno nastąpić poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego lub przyznanie odpowiedniej wysokości rekompensaty pieniężnej – decyzja należy do poszkodowanego. Ponadto, jeżeli wskutek zdarzenia osoba doznała rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała, może ubiegać się o zadośćuczynienie. W polskim systemie prawnym funkcjonuje zasada pełnej kompensaty szkód, która umożliwia uzyskanie pełnego odszkodowania. Warto pamiętać, że oprócz zadośćuczynienia za krzywdę, osobie poszkodowanej przysługuje również odszkodowanie za wszelkie straty materialne, m.in. odszkodowanie za kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego, dojazdów do placówek medycznych, czy  przygotowania do zawodu. Poszkodowany może również żądać renty oraz rekompensaty korzyści, które uzyskałby gdyby do zdarzenia nie doszło, np. zwrot utraconych dochodów, wynikłych z niesprawności uniemożliwiającej wykonywanie pracy zarobkowej.

Czy można odwołać się od decyzji przyznającej odszkodowanie ?

Towarzystwa ubezpieczeń często zaniżają kwoty odszkodowań lub odmawiają wypłat. Warto więc korzystać z pomocy specjalistów! Należy pamiętać, że decyzja podjęta w sprawie nie jest ostateczna.  Poszkodowany może się od niej odwołać i negocjować wyższą kwotę. Warto walczyć o należne odszkodowanie! iestety często proces likwidacji szkody jest żmudną i długotrwałą batalią. Warto jednak znać swoje prawa i o nie walczyć.

Masz pytania? Zadzwoń!

PRAWNIK-MEDIATOR
mgr Iwona Franków-Wilczyńska
tel. +48 607 243 066

Mediacje | Doradztwo | Odszkodowania