Klauzula mediacyjna w umowie? Procesowi sądowemu i eskalacji konfliktu można zapobiegać już na etapie zawierania umów. Strony mogą umieścić w umowie tzw. klauzulę mediacyjną. Jest to postanowienie, zgodnie z którym strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów, które mogą zaistnieć pomiędzy nimi w związku z tą umową w przyszłości, w drodze mediacji.

Close-up image of a business woman being to put her signature

Mediacja jest alternatywną wobec sądu, poufną i dobrowolną metodą rozwiązywania konfliktów. Jest szansą na zrozumienie potrzeb drugiej strony i wypracowanie obopólnie korzystnego rozwiązania, przy pomocy bezstronnej i neutralnej osoby – mediatora. Daje stronom możliwość wpływu na sposób rozwiązania konfliktu i pozwala zachować relacje niezbędne do kontynuacji współpracy.  Nawet jeżeli w wyniku postępowania mediacyjnego nie dojdzie do zawarcia ugody, to posiedzenia mediacyjne pomogą ustabilizować kontakty i rozładować negatywne emocje, dzięki czemu postępowanie przed sądem będzie szybsze i łatwiejsze.

Czy klauzula mediacyjna uniemożliwia skierowanie sprawy do sądu?

Zastosowanie w umowie klauzuli mediacyjnej, z uwagi na dobrowolny charakter mediacji i zagwarantowane konstytucyjnie prawo do sądu, nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy przez sąd. Niemniej jednak zgodnie z art. 2021 KPC, jeżeli w umowie została zawarta klauzula mediacyjna, a mimo to przed wniesieniem sprawy do sądu pominięto mediację, sąd obligatoryjnie skieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego, jeżeli zostanie on zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, czyli zajęciem stanowiska co do zasadności powództwa.

Przykład klauzuli mediacyjnej:

 „1. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia pomiędzy nimi sporu dotyczącego niniejszej umowy lub pozostającego w związku z nią, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, podejmą próbę rozwiązania sporu poprzez mediację.

2. Mediacja będzie prowadzona przez mediatora Iwonę Franków-Wilczyńską, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Dębnie, przy ul. Baczewskiego 13 [NIP:5971691972, tel. +48 607 243 066,e-mail: prawnik.mediator@gmail.com, www.prawnik-mediator.pl].”

Jak mawiał Hipokrates:
lepiej zapobiegać niż leczyć
”.

Kierując się tą maksymą zachęcam do umieszczania w umowach, w szczególności gospodarczych i pracowniczych, klauzul mediacyjnych!

Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie
i Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

mgr Iwona Franków-Wilczyńska
tel. 607 243 066