Mediacja w sprawach prawa pracy. Pracownik porozumiewa się z pracodawcą i rozwiązują konflikt.

Mediacja jest doskonałą formą rozwiązywania konfliktów pracowniczych, nie tylko na etapie postępowania sądowego, ale już na wczesnym etapie diagnozowania sporów wewnątrz struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Może być zainicjowana zarówno przez pracownika, grupę pracowników, jak i pracodawcę.

Mediacja a postępowanie sądowego? Co wyróżnia mediację?

W szczególności dobrowolność, poufność, odformalizowanie, zdecydowanie krótszy czas postępowania i możliwość wypracowania rozwiązania, które będzie korzystne dla obu stron – zasada WIN-WIN [wygrany –  wygrany]. Mediator jako bezstronna i neutralna osoba stwarza dogodne warunki do rozmowy i dba o zachowanie równorzędnej pozycji na linii pracownik – pracodawca, co w konsekwencji umożliwia wypracowanie rozwiązania korzystnego i akceptowalnego dla każdej ze stron .

Mediacja znajduje szerokie zastosowanie
w sprawach pracowniczych:

 • spory o zapłatę odszkodowania, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń
 • konflikty dotyczące warunków zatrudnienia
 • spory na tle wypowiedzenia umowy o pracę
 • konflikty wewnątrz kadry zarządzającej
 • konflikty w zespole pracowniczym
 • spory związane z postępowaniem dyscyplinarnym
 • sprawy dotyczące mobbing-u lub dyskryminacji
 • spory wewnątrz struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • konflikty na tle opracowania, zmiany lub dostosowania regulaminów
 • i wiele innych – zadzwoń i zapytaj czy twój konflikt można rozwiązać w drodze mediacji

Mediacja pozwala rozwiązać spór już w początkowej fazie, poufnie i bez zbędnych formalności. Znalezienie wspólnego rozwiązania spotyka się z akceptacją i satysfakcją obu stron – pracownika i pracodawcy, co niejednokrotnie nie jest możliwe do osiągnięcia wskutek wydanego arbitralnie rozstrzygnięcia sądowego.

Jakie korzyści płyną z mediacji pracowniczych?

 • zachowanie korzystnego wizerunku każdej ze stron
 • poufność postępowania
 • poprawa efektywności pracy
 • pozytywny wpływ na kulturę pracy
 • ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd pracy posiada moc prawną ugody zawartej przed samym sądem
 • szybkość postępowania
 • niskie koszty związane z mediacją
 • zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstwa
 • kontynuowanie dotychczasowej współpracy
 • zwycięstwo każdej ze stron WIN-WIN
 • spróbuj i przekonaj się sam!


Mediator Stały
mgr Iwona Franków – Wilczyńska