Przy ubieganiu się o świadczenia w ramach programu 500+ , osoby samotnie wychowujące dzieci muszą pamiętać o dodatkowych formalnościach. Jak się jednak okazuje, niekoniecznie trzeba czekać na prawomocny wyrok Sądu. Alternatywą jest ugoda zawarta przed mediatorem sądowym.

 

Mediacje rodzinne. Ugoda alimentacyjna może zastąpić wyrok przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne i 500+

mediacje rodzinne, rodzina, alimenty, kontakty z dziećmi, sprawy okołorozwodowe, ugoda 500+

Potrzebujesz ugody do 500+ ?
Zadzwoń i umów się na spotkanie!


Jakie nowe formalności czekają osoby samotnie wychowujące dzieci ubiegające się o świadczenie 500+ ?

Osoby samotnie wychowujące dzieci, które ubiegają się o 500+, muszą pamiętać o dopełnieniu nowych formalności. Do wniosku należy załączyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną. W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów (ugody lub wyroku), podmiot realizujący świadczenie przyjmuje wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu poza sprawą sądową?

Oczywiście i coraz więcej osób decyduje się na owe rozwiązanie. Mam na myśli uregulowanie spraw alimentacyjnych poprzez MEDIACJĘ. Zawarcie ugody przed mediatorem sądowym niesie ze sobą wiele korzyści – jest SZYBCIEJ, SPRAWNIEJ i DYSKRETNIEJ.

Ile trwa taka procedura?

Posiedzenie mediacyjne w sprawie alimentów trwa zazwyczaj od 15 minut do dwóch godzin, a mediacja kończy się przeważnie na 1-2 spotkaniach. Jeżeli strony dojdą do porozumienia, mediator przygotowuje ugodę. Po podpisaniu ugody sporządzany jest protokół z mediacji. Następnie mediator niezwłocznie wysyła protokół i ugodę do Sądu, a strony składają wniosek o zatwierdzenie ugody. Sąd bada treść ugody i zatwierdza ją postanowieniem lub nadaje jej klauzulę wykonalności. Postępowanie w sprawie zatwierdzenia ugody jest bezpłatne i trwa najczęściej do 3 tygodni.

A tak właściwie czym jest mediacja?

Mediacja jest szansą na rozmowę, zrozumienie potrzeb drugiej strony i wypracowanie obopólnie korzystnego rozwiązania, przy pomocy bezstronnej i neutralnej osoby – mediatora. Co ważne mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w wypracowaniu porozumienia. Mediator nie rozstrzyga sporu, to strony wypracowują rozwiązanie swojego konfliktu (czyt. więcej https://www.prawnik-mediator.pl/?page_id=17 ).

 

Jak wyglądają mediacje?

Najczęściej mediację inicjuje jedna ze stron konfliktu, kontaktując się w tej sprawie z mediatorem. Strony mogą również zgłosić się do mediatora wspólnie lub zostać skierowane przez sąd (w toku postępowania sądowego). Na wstępie spotkania mediator wyjaśnia zasady, korzyści i przebieg mediacji, jest to tzw. monolog mediatora. Następnie odbiera od stron zgodę na mediację i osobę mediatora. Następnie mediator omawia ze stronami konflikt i ustala kwestie do wyjaśnienia. Kolejnym etapem są negocjacje, które zmierzają do wypracowania porozumienia.  Spotkania mogą odbywać się przy udziale obu stron lub na osobności. Posiedzenia mediacyjne zazwyczaj odbywają się w biurze mediatora, przy okrągłym stole w spokojnej I przyjaznej atmosferze. Istnieje również możliwość przeprowadzenia mediacji poza siedzibą biura, w wynajętej sali. Mediacje są odformalizowane i strony mają duży wpływ na ich przebieg, w przeciwności do spraw sądowych. Z pewnością warto korzystać z mediacji – jest taniej, szybciej i dyskretniej.

Mediacja jest zdecydowanie
szybszym i łatwiejszym rozwiązaniem
niż uzyskanie prawomocnego wyroku!

Jak można umówić się na spotkanie w sprawie mediacji?

Najlepiej zadzwonić i umówić się na spotkanie. Można również przyjść osobiście do biura lub skontaktować się poprzez formularz na stronie internetowej, adres mailowy, czy fanpage na Facebooku. Zapraszam i zachęcam do rozwiązywania konfliktów, nie tylko rodzinnych, poprzez mediacje.

PRAWNIK – MEDIATOR
mgr Iwona Franków-Wilczyńska
tel. +48 607 243 066

Dębno | Szczecin | Gorzów Wlkp.